ارجاع بیمار از سوی همکاران دندانپزشک

اکثر بیماران دکتر رضا شاه منصوری ارجاعی از سوی سایر همکاران دندانپزشک می باشند
همکاران گرامی می توانند با تکمیل فرم زیر بیمارانی را که نیاز به درمان تخصصی پروتز و ایمپلنت دارند به دکتر رضا شاه منصوری ارجاع دهند
 

    خدمت مورد نیاز
    مشاوره و درمانمشاوره