آلبوم زیر نمونه قبل و بعد کارهای دکتر رضا شاه منصوری است